ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สารน์จาก ผอ.กอง อบจ.นครศรีธรรมราช
   
 
   

สาร์นจาก ดร. สำเริง จันชุม

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563