ข้อมูลทั่วไปของ รร.
     
ข้อมูลทั่วไปของ รร. จำนวนบุคลากร
   
 
   

 

  กลุ่มหน้าที่

ชาย

หญิง

รวม

  ผู้บริหาร

 

1

1

  ครูผู้สอน

5

12

17

รวมข้าราชการครู
5
13
18

  ผู้ช่วยครู

5

6

7

  ผู้ช่วยบรรณารักษ์

1

-

1

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

-

1

1

  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

1

-

1

  วิทยากรท้องถิ่น

2

1

3

  พนักงานขับรถ

1

-

1

  นักการภารโรง

2

-

2

รวมบุคลากรทางการศึกษา
12
8
20

  รวมทั้งสิ้น

17

21

38

 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2560