ข้อมูลทั่วไปของ รร.
     
ข้อมูลทั่วไปของ รร. คณะกรรมการนักเรียน
   
 
   

 

 
 
 
 

๑.คณะกรรมการนักเรียน ประกอบด้วย

 

   
 
๒.สภานักเรียน ประกอบด้วย
 

 

   
  ๓. คณะกรรมการนักเรียนที่ปรึกษา ประกอบด้วย
 

 

   
 
๔. ครูที่ปรึกษา ประกอบด้วย
 

๔.๑ นางสุลาวรรณ บุญล้อม 
๔.๒ นายสุนทร รองนวล 
๔.๓ นายอนุสิทธิ์ ฤทธิรงค์ 
๔.๔ นายธงชัย สืบ 
๔.๕ นายอภิเชษฐ์ สรรเพชร

   
 
 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 กรกฏาคม 2561