ข้อมูลทั่วไปของ รร.
     
ข้อมูลทั่วไปของ รร. คณะกรรมการนักเรียน
   
 
   

 

 
 
 
 

๑.คณะกรรมการนักเรียน ประกอบด้วย

 

 

1.1. นายเกษมสันต์  ละออ   ตำแหน่ง ประธานนักเรียน

1.2. นางสาวจุฑารัตน์  ธรฤทธิ์ ตำแหน่ง รองประธานนักเรียน

1.3. นางสาวพรสุดา  คงแก้ว ตำแหน่ง รองประธานนักเรียน

1.4. นางสาวเกศกานต์  เดชาสิทธิ์ ตำแหน่ง ฝ่ายเลขานุการ

1.5. นางสาวสกายดาว  คงสิทธิ์ ตำแหน่ง ฝ่ายเหรัญญิก

1.6. นางสาวกาญจนา  พูนทอง ตำแหน่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1.7. นางสาวศรีประภา  แสงศรี         ตำแหน่ง ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

1.8. นางสาววิภัทศนีย์  พวงมาลา ตำแหน่ง ฝ่ายสวัสดิการนักเรียน

1.9. นางสาว............................         ตำแหน่ง ฝ่ายอาคารสถานที่

1.10. นางสาวธิดารัตน์  เพชรสวัสด์ ตำแหน่ง ฝ่ายบริการทั่วไป

1.11.  นางสาวปิยดา  สุวรรณเมฆ ตำแหน่ง ฝ่ายระเบียบวินัยนักเรียน

 

   
 
๒.สภานักเรียน ประกอบด้วย
 

๒.๑ นายกิจ ประหารภาพ                             ประธานสภานักเรียน 
๒.๒ เด็กหญิงกาญจนพร เธียรโชติ               รองประธานสภานักเรียน 
๒.๓ นางสาวรัชนีพร ไชยฤกษ์                      รองประธานสภานักเรียน 
๒.๔ เด็กชายณัฐวุฒิ พุดแก้ว                         สมาชิกสภา 
๒.๕ เด็กชายณัฐพร บัวแดง                          สมาชิกสภา 
๒.๖ เด็กชายกฤษฎากร พุ่มจันทร์                  สมาชิกสภา 
๒.๗ เด็กหญิงณัฐพร อนุกุลทรัพย์เลิศ            สมาชิกสภา 
๒.๘ เด็กหญิงชลิตา ดิษฐาน                         สมาชิกสภา 
๒.๙ เด็กหญิงชัญญาการ มโนภาล                สมาชิกสภา 
๒.๑๐ เด็กชายภาคภูมิ สืบกะพันธุ์                  สมาชิกสภา 
๒.๑๑ เด็กหญิงวรรนิศา นาคสุวรรณ              สมาชิกสภา 
๒.๑๒ นางสาววาชินี รักษ์บำรุง                     สมาชิกสภา 
๒.๑๓ นายมุฮัมมัดซอห์ฟีร์ คางา                   สมาชิกสภา 
๒.๑๔ เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อุ๋ย                       สมาชิกสภา 
๒.๑๕ นายนตพล สุพรรณ                             สมาชิกสภา 
๒.๑๖ นางสาวสุกัญญาภรณ์ เหลาสิงห์        สมาชิกสภา 
๒.๑๗ นางสาวชลิตา ราชพิบูลย์                  สมาชิกสภา 
๒.๑๘ นางสาวผกามาศ มีแสง                     สมาชิกสภา 
๒.๑๙ นางสาวธัญญย คำมี                          สมาชิกสภา 
๒.๒๐ นายอภิชาติ เกตุสุรินทร์                      สมาชิกสภา 
๒.๒๑ นางสาวชุติกาญจน์ สกุลคง                สมาชิกสภา

   
  ๓. คณะกรรมการนักเรียนที่ปรึกษา ประกอบด้วย
 

๓.๑ นางสาวจารุวรรณ ช่วยพิทักษ์           ประธานที่ปรึกษา 
๓.๒ นางสาววรรนิภา คงสิทธิ์                รองประธานที่ปรึกษา 
๓.๓ นางสาวเพลินกนก วชิรพันธ์             ที่ปรึกษา 
๓.๔ นางสาวจุฑามาศ เสนา                  ที่ปรึกษา

   
 
๔. ครูที่ปรึกษา ประกอบด้วย
 

๔.๑ นางสุลาวรรณ บุญล้อม 
๔.๒ นายสุนทร รองนวล 
๔.๓ นายอนุสิทธิ์ ฤทธิรงค์ 
๔.๔ นายธงชัย สืบ 
๔.๕ นายอภิเชษฐ์ สรรเพชร

   
 
 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 กรกฏาคม 2561