ข้อมูลทั่วไปของ รร.
     
ข้อมูลทั่วไปของ รร. คณะกรรมการสถานศึกษา
   
 
   

 

 
1. 

นายประยงค์ รณรงค์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. 

นางยินดี จะนู

ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. 

นายนิยม แก้วคง

ผู้แทนครู กรรมการ
4. 

นายโภควัฒน์ ศรีอักษร

ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5. 

นายธรรมศักดิ์ อุบล

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. 

นายกฤษฎา เพ็งสกุล

ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. 

พระครูปัญญาสิริสุนทร

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/
หรือผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
8. 

พระอธิการเมธาวี ธมฺมพโล

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/
หรือผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
9. 

นายวุฒิพงษ์ วรรณนุรักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. 

นายธรรมรงค์ ศรีมณี

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. 

นางสำลี ทิพย์สุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. 

นายสนทยา ชนะภัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. 

นายสิริวัฒน์ ธรฤทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. 

นายสาธร อำนวย

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. 

นางภาวินี อำนวย

ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ/เลขานุการ
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2560