ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานที่ 10 การทำนา (ภาพชุดที่ 2)
รายละเอียด :
    ฐานที่ 10 การทำนา ( ภาพชุดที่ 2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง . วันนี้ 17 กันยายน 2562 นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ นำคณะครู พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน ร่วมทำกิจกรรมในฐานที่ 10 การทำนา ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 มีคณะกรรมการในฐาน ดังนี้ 1. นางภาวินี อำนวย ประธาน 2. ว่าที่ร้อยตรีสมคิด ศรีธรรมสิทธิ์ กรรมการ 3. นายคณิศร สังข์ศรีอินทร์ กรรมการ 4. นางสมใจ รุ่งเรือง กรรมการ 5. นายนเรศ สมหมาย กรรมการ 6. นายวันชัย เสนา กรรมการ 7. นางสาวอารีย์นุช นาควรรณ กรรมการ 8. นายธนกร ศรพิชัย กรรมการ 9. นางสาวอรวรรณ วัฒนา กรรมการ . ในการจัดกิจกรรม โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง . โรงเรียนจึงจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น . เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการของฐานการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด . ภาพ/ข่าว โดย : นายธนกร ศรพิชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562    อ่าน 29 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**