ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ขอขอบคุณรายละเอียด :
    . นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณนายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายวีระศักดิ์ มีบุญมาก ผู้อำนวยการกองช่าง นายวราวุธ หมีเฟื่อง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มอบหมายให้คณะผู้ปฏิบัติงานโดยนายเสริมชัย ทองคง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (ผู้ประสานงาน) นายศิริชัย อ่วมคง นายช่างโยธาอาวุโส นายจตุรงค์ ยอดผกา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายปริวัติ จงจิตร์วัฒนกิจ พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดหนัก นายอิทธิพร อุตรนาค คนงานทั่วไป ดำเนินการใช้เครื่องจักรกลปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการขุดลอกสระน้ำ และปรับปรุงพื้นที่นาข้าว เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ประจำโรงเรียน . ในการนี้ นางภาวนี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สมคิด ศรีธรรมสิทธิ์ ครู คศ.1 ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ พร้อมด้วยกรรมการฝ่ายกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ฐานที่ 9 การเลี้ยงปลาในกระชัง โดยมีนายธงชัย สืบ ผู้ช่วยครู นายอภิเชษฐ์ สรรเพชร์ ผู้ช่วยครู และกรรมการกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ฐานที่ 10 การทำนา โดยมีว่าที่ ร.ต.สมคิด ศรีธรรมสิทธิ์ ครู คศ.1 นายคณิศร สังข์ศรีอินทร์ ครู คศ.3 นางสมใจ รุ่งเรือง ครู คศ.3 นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ผู้ช่วยบรรณารักษ์ นางสาวอารีย์นุช นาควรรณ ผู้ช่วยครู นางสาวอรวรรณ วัฒนา ครู คศ.1 นายนเรศ สมหมาย ภารโรง นายวันชัย เสนา ภารโรง นายธวัชชัย เทพี พนักงานขับรถ ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มกำลังและความสามารถ ตลอดการปฏิบัติงานของนายปริวัติ จงจิตร์วัฒนกิจ พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดหนัก นายอิทธิพร อุตรนาค คนงานทั่วไป ในการขุดลอกสระน้ำ และปรับปรุงพื้นที่นาข้าว เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ประจำโรงเรียน กระทั่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี . ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดผลและความเป็นระบบระเบียบ ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานของโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ต่อไป . โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน ในการดำเนินการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการสนับสนุนส่งเสริมในด้านต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีส่วนผลักดันความสำเร็จดังกล่าว . ข่าว / นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ภาพ / ว่าที่ ร.ต.สมคิด ศรีธรรมสิทธิ์ 17 ธันวาคม 2561
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561    อ่าน 33 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**