ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ฐานที่ 8 : การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรายละเอียด :
    ฐานที่ 8 : การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง . ประมวลภาพ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมทำกิจกรรมในฐานที่ 8 : การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง . โรงเรียนจึงจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการของฐานการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 : ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ฐานที่ 2 : ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ฐานที่ 3 : การปลูกผักปลอดสารพิษ ฐานที่ 4 : บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ฐานที่ 5 : แปลงไม้ผล ฐานที่ 6 : การเลี้ยงกบ ฐานที่ 7 : การเลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์และบ่อดิน ฐานที่ 8 : การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ฐานที่ 9 : การเลี้ยงปลาในกระชัง ฐานที่ 10 : การทำนา ฐานที่ 11 : การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ฐานที่ 12 : การเพาะเห็ด ฐานที่ 13 : การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยหมัก ทางที่ 14 : การเพาะชำกล้าไม้ . ข่าวโดย : นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ภาพโดย : นางสาวนริศรา บุญเลื่อง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 28 พฤศจิกายน 2561
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561    อ่าน 44 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**