ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การบรรเลงดนตรีไทย เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อย้อย ธรฤทธิ์ อายุ ๙๔ ปี
รายละเอียด :
    นางสาวภาวินี สมหมาย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ มอบเงินแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมทำการแสดงดนตรีไทย จำนวน ๑๓ คน เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อย้อย ธรฤทธิ์ ณ บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยออกทำการแสดงเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. รายนามผู้ทำการแสดง ดังนี้ ที่ ชื่อ - สกุล ชั้น หมายเหตุ ๑. เด็กหญิงชัญญากร มโนภาส ม. ๒/๑ ๒. เด็กชายรติพงศ์ คชสิทธิ์ ม. ๒/๒ ๓. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ กาญจนา ม. ๒/๒ ๔. เด็กหญิงสุพัตรา บุญเกิด ม. ๒/๒ ๕. นายวีรภัทร แก้วลิพอน ม. ๕/๑ ๖. นายบุรฉัตร เฟื่องทอง ม. ๕/๔ ๗. นางสาวอุษา สมพิศ ม. ๔/๒ ๘. เด็กหญิงปรียาภรณ์ สมหมาย ม. ๑/๑ ๙. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ รักษาชล ม. ๑/๑ ๑๐. เด็กชายภานุพงษ์ ณ ถลาง ม. ๑/๒ ๑๑. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกตุบุรี ม. ๑/๒ ๑๒. เด็กหญิงเจนจิรา ไตรสุวรรณ ม. ๑/๒ ๑๓. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นกแก้ว ม. ๑/๒ ผู้ฝึกซ้อม นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานหัวหน้ากิจกรรมดนตรีไทย โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ผู้อำนวยการฝึกซ้อม นางสาวภาวินี สมหมาย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ผู้สนับสนุนการฝึกซ้อม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556    อ่าน 209 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**