ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ จัดโครงการค่ายยุวเกษตร


รายละเอียด :
    วันนี้ 20 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ จัดโครงการค่ายยุวเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยนางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และว่าที่ร้อยตรี สมคิด ศรีธรรมสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการพัฒนาคนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร ให้สามารถพึ่งตนเองได้และมีความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล ตลอดจนเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ในการนี้มีนักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรไม้เรียงสามัคคี จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมโดยฝึกปฏิบัติและเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการถนอมอาหาร ณ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ .......................................... นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ภาพ / ข่าว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ 20 กรกฎาคม 2560
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560    อ่าน 92 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**